Vedtægter

Her kan du se Udlejerforeningen Sønderjyllands vedtægter:

§1 Navn Foreningens navn er Udlejerforeningen Sønderjylland.
§2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Haderslev.
§3 Formål a. At fremme og varetage medlemmernes interesser i almindelighed og herunder varetage udlejernes fælles interesser over for lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder, herunder også gennem medlemskab af landsomfattende sammenslutninger af udlejerforeninger.

b. At yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til spørgsmål om fast ejendom – herunder især lejeforhold.

c. At afholde medlemsmøder med henblik på drøftelse og orientering om aktuelle udlejerspørgsmål, herunder lejelovene.

d. At virke for, at udlejerne repræsenteres i nævn, kommissioner og institutioner, der berører udlejerstanden, samt afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder.
§4 Medlemskab a. Enhver ejer af fast ejendom – herunder ejerlejlighed og andelsbolig – beliggende i regionen kan optages som medlem. Selskaber kan optages som medlem og må repræsenteres af én navngiven person.

b. Når et medlem er optaget fortsætter medlemskabet, indtil skriftlig udmeldel-se har fundet sted, eller efter 1 års kontingent restance.

c. Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning derom tages af bestyrelsen, ved at 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.
Et medlemskab er af mindst 1 års varighed. Eventuel udmeldelse kan ske med 2 måneders varsel til et kalenderårs udløb.
§5 Kontingent a. Det årlige medlemskontingent fastsættes efter bestyrelsens forslag på for-eningens ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal af de repræsenterede medlemmer. Bestyrelsen fremsætter på den ordinære gene-ralforsamling forslag til kontingent.

b. Kontingentet opkræves én gang årligt inden udgangen af februar måned og skal være betalt inden den 1. april. Ved påkrav efter dette tidspunkt pålignes gebyr til opkrævning og administration.

c. Restance af kontingent for 1 år bevirker vedkommendes slettelse som med-lem. Bestyrelsen kan dog efter konkret vurdering forlænge denne frist. Et medlem, der er slettet pga. restance, kan ikke optages på ny, før vedkommende har berigtiget sin gæld.
§6 Bestyrelsen a. Foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, repræsenterer foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen tagne beslutninger og drager omsorg for, at foreningens pengemidler forvaltes på bedste måde.

b. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at der afgår 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Valget foregår skriftligt, såfremt ét medlem kræver det.

c. Bestyrelsen vælger af sin midte hvert år en formand, en næstformand og en sekretær.

d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

e. På bestyrelsesmøder, der indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 medlemmer kræver det, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

f. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, og bestyrelsen kan meddele prokura.

g. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

h. Bestyrelsen kan nedsætte fornødne arbejdsudvalg og kan antage lønnet medhjælp, herunder forretningsfører.
§7 Regnskab og revision a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

b. Kassereren eller forretningsføreren udarbejder årsregnskabet og foranlediger det fremsendt til revision.

c. Regnskabet skal være udarbejdet inden 15. marts, og revisionen afsluttet senest den 15. april, hvorefter det fremsendes til bestyrelsen.

d. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der hvert år vælges på generalforsamlingen.
§8 Generalforsamling a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem den 1. maj og den 15. juni med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år og kontingentfastsættelse for dette
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

c. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsender motiveret begæring herom. Indvarsling sker som for ordinære generalforsamlinger med mindst 8 dages varsel, enten med fremsendelse af almindelig post eller e-mail, eller i
den lokale presse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være tilstillet formanden senest den 1. april.

d. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har væ-ret optaget i dagsordenen, og ændringsforslag hertil. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan stemmes med en fuldmagt pr. mødt medlem.
Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægten eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslag i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned med 8 dages varsel, en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte medlemmer.

e. Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal generalforsamlingen tage bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. juni 2015

Vedtaget på den dertil indkaldte ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015